Parking do Morskiego Oka
Bukowina Tatrzańska

0,00 zł

Regulamin

Regulamin świadczenia przez Polana Głodówka Północ usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną oraz usługi parkowania.

Korzystając z usług Polana Głodówka Północ Ludwik Rzepka za pośrednictwem strony internetowej www.parking-morskieoko.pl automatycznie akceptują Państwo warunki określone niniejszym Regulaminem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na warunki określone w Regulaminie, prosimy o nie dokonywanie rezerwacji miejsc parkingowych online.

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług rezerwacji miejsc parkingowych online świadczonych przez Polana Głodówka Północ. z siedzibą w Brzegach 34-530 Bukowina Tatrzańska, przy ul. Głodówka obok nr 8, NIP: 7361038140, (zwaną dalej: „parking-morskieoko.pl” lub „Usługodawcą”).
 2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej należącej do Polana Głodówka umieszczonej pod adresem www.parking-morskieoko.pl.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych przez Parking Morskie Oko drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 Definicje

 1. Usługodawca – „parking-morskieoko.pl"
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa Strony internetowej w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez „parking-morskieoko.pl
 3. Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.parking-morskieoko.pl, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną przez „parking-morskieoko.pl"
 4. Umowa – umowa rezerwacji miejsca parkingowego zawierana online pomiędzy Usługobiorcą a parking-morskieoko.pl
 5. Usługi – usługi świadczone przez „parking-morskieoko.pl drogą elektroniczną polegające na dokonaniu rezerwacji online miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Głodówka obok nr 8 Brzegi.
 6. Parking – parking zlokalizowany przy ul. Głodówka obok nr 8 w Brzegach

§3 Zawarcie Umowy i warunki Umowy oraz prawo umowne odstąpienia od Umowy

 1. Warunkiem prawidłowego zawarcia Umowy są: prawidłowy przebieg procesu rezerwacji miejsca parkingowego poprzez wybór kryteriów rezerwacji, kompletne wypełnienie danych Usługobiorcy, akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i dokonanie opłaty rezerwacyjnej.
 2. Usługobiorca może korzystać z Usług dostępnych przez Stronę internetową z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, Regulaminu oraz pod warunkiem akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter wiążącego porozumienia pomiędzy parking-morskieoko.pl a Usługobiorcą oraz określają podstawy prawne i warunki Umowy, w tym prawa, jakie na mocy Umowy przysługują Usługobiorcy do nieruchomości, jaką jest parking.
 4. Stronami Umowy są Usługobiorca oraz parking-morskie-oko.pl. Usługobiorca niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do zawierania prawnie wiążących zobowiązań, akceptując zaś warunki niniejszego Regulaminu przejmuje na siebie odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy. Zabrania się Usługobiorcy zawierania Umowy lub dokonywania jakichkolwiek płatności z tytułu Umowy z użyciem fałszywego lub cudzego imienia lub nazwiska, z wykorzystaniem fałszywej bądź cudzej karty kredytowej lub cudzego konta bankowego, bez zgody właściciela karty kredytowej lub konta bankowego lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.
 5. Proces rezerwacji miejsca parkingowego wymaga:
  1. wejścia przez Usługobiorcę na Stronę internetową;
  2. określenia przez Usługobiorcę na głównej stronie Strony internetowej terminu rezerwacji, tj. daty wjazdu oraz daty wyjazdu.
  3. po wprowadzeniu danych, o których mowa w lit. b) powyżej i wciśnięciu pola w kalendarzu, Usługobiorca jest informowany o wysokości opłaty za rezerwację miejsca parkingowego na danym Parkingu (podana cena stanowi cenę brutto, jeżeli nie zostało wyraźnie wskazane inaczej), po czym Usługobiorca akceptuje wprowadzone dane, wybór Parkingu oraz wysokość opłaty rezerwacyjnej zakupu miejsca parkingowego wciśnięciem pola „Kup bilet”;
  4. następnie Usługobiorca wprowadza dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i numer tablicy rejestracyjnej pojazdu;
  5. Usługobiorca przystępując do procesu rezerwacji miejsca parkingowego wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą
 6. Warunki odstąpienia od umowy: Kupując bilet parkingowy otrzymujecie Państwo usługę składającą się z rezerwacji, która jest wykonywana od momentu zakupu w naszych systemach obsługi klienta, oraz miejsce parkingowe na konkretny dzień. Zwrot biletu jest możliwy w kwocie 60% ceny zakupu pomniejszonej o koszty zwrotu dokonanego przelewem, najpóźniej do godziny 8:00 w dniu poprzedzającym wykupiony termin parkowania. Zwrot biletu jest równoznaczny z odstąpieniem umowy.

§4 Usługi

 1. Parking-morskieoko.pl świadczy za pomocą Strony internetowej Usługi rezerwacji i online i Usługi parkowania miejsc parkingowych płatnych niestrzeżonych na terenie placu postojowego zwanych dalej usługą rezerwacji online.
 2. Wszystkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej w zakładce „Strona główna” (w tym m.in. cenniki, nazwy, logotypy ) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej należą do Parking-morskieoko.pl lub właściciela Strony internetowej i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych ,prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Usługobiorcę jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte na Stronie internetowej informacje lub narzędzia.
 4. elektroniczną na podany adres e-mail informacji związanych z wykonaniem przez Parking-morskieoko.pl Usługi;) następnie proces rezerwacji wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu; wyboru sposobu płatności. Płatności za rezerwację miejsca parkingowego Usługobiorca może dokonać przelewem elektronicznym bądź kartą obsługiwaną przez usługę . Opłata za rezerwację miejsca parkingowego online obliczana jest automatycznie na podstawie danych, które Usługobiorca wprowadza do formularza rezerwacji; po prawidłowym dokonaniu opłaty za rezerwację miejsca parkingowego na podany przez Usługobiorcę adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem dokonania zakupu miejsca parkingowego oraz informacje dotyczące dalszego postępowania.
 5. Moment zawarcia Umowy następuje w chwili prawidłowego dokonania przez Usługobiorcę opłaty za rezerwację miejsca parkingowego.
 6. Dowód rezerwacji miejsca parkingowego przez Usługobiorcę stanowi wiadomość elektroniczna lub wydrukowane potwierdzenie zakupu. Brak może spowodować nie wpuszczenie Usługobiorcy na parking. Powyższe nie stanowi podstawy do zwrotu uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty rezerwacyjnej.
 7. W następstwie zawartej Umowy parking-morskieoko.pl zobowiązane jest do zapewnienia Usługobiorcy dostępności miejsca parkingowego na odpowiednim Parkingu w okresie wskazanym w zawartej Umowie rezerwacyjnej, zawarcie umowy następuje poprzez elektroniczny zakup biletu i rezerwacji. Regulamin Parkingu dostępny jest na stronie internetowej www.parking-morskieoko.pl. Zawierając Umowę rezerwacyjną Usługobiorca akceptuje warunki regulaminu Parkingu. Usługodawca pobierana dodatkowe opłaty z tytułu, gdy Usługobiorca przekroczy czas postoju wskazany na dowodzie zakupu. W potwierdzeniu rezerwacji bilecie parkingowym zobowiązany będzie przed opuszczeniem Parkingu do uiszczenia w biurze na Parkingu opłaty za korzystanie z miejsca parkingowego ponad zarezerwowany czas postoju według stawek wynikających z regulaminu Parkingu.
 8. Usługobiorca na podstawie Umowy wjeżdżając na Parking zajmuje pierwsze wolne miejsce parkingowe.

§5 Odpowiedzialność i inne postanowienia

 1. Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony internetowej (w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną) w celu naruszającym obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.
 2. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę do parking-morskieoko.pl informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 3. Parking-morskieoko.pl nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. O ile nie zostało to wskazane wyraźnie inaczej to prezentowane na Stronie internetowej materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 5. Kupujący oświadcza że zapoznał się z lokalizacją parkingu, przed dokonaniem zakupu miejsca parkingowego.
 6. Kupujący oświadcza, że zakupiony bilet dotyczy konkretnego samochodu w celu skorzystania z miejsca parkingowego niestrzeżonego.

§6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@parking-morskieoko.pl ul. Głodówka obok nr 8 34-530 Brzegi. z -530), w terminie 7 dni od daty ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone w języku polskim.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje w zakresie następujących danych Usługobiorcy składającego reklamację:
  1. imię i nazwisko podane podczas procesu rezerwacji;
  2. adres poczty elektronicznej bądź adres zamieszkania i adres do korespondencji;
  3. przedmiot reklamacji;
  4. dokładny opis reklamowanej Usługi;
  5. przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu, regulaminu Parkingu i/lub przepisów obowiązującego prawa, nie będę uwzględniane. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami odpowiedzialność E- bilet Parking Morskie Oko ograniczona jest do szkody rzeczywistej wyrządzonej z winy umyślnej.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez E- bilet Parking Morskie Oko w terminie 21 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą.
 7. Powyższe zapisy nie naruszają ustawowych praw konsumentów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 8. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się z decyzją Usługodawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę na drogę sądową.
 9. W przypadku wystąpienia sporu, Usługobiorca będący konsumentem, który zamierza dojść do pozasądowego porozumienia z Usługodawcą, może oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§7 Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. Prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej oraz korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących wymagań technicznych:
  • Dostęp do sieci Internet
  • Konto e-mail
  • Przeglądarka sieci Web zgodna z HTML5 z obsługą TLS
  • Czytnik plików PDF
  • Drukarka o rozdzielczości minimum 600 dpi (punktów na cal) z możliwością wydruku formatu A4 na białym papierze, drukująca w sposób czytelny
 2. Parking Morskie Oko nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają bądź utrudniają mu korzystanie ze Strony internetowej

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie internetowej i znosi wszystkie wcześniej obowiązujące postanowienia w tym przedmiocie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania jednostronnie zmian postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego, o czym powiadomi Usługobiorcę poprzez publikację na Stronie internetowej. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie dokonania rezerwacji miejsca parkingowego przez Usługobiorcę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).